DIANALUND
Stort fremmøde ved borgermøde om omfartsvej

Stort fremmøde til borgermøde om omfartsvej

Multisalen på Holbergskolen var næsten fuld tirsdag aften da Borgmester Gert Jørgensen kunne byde velkommen til borgermøde om en kommende omfartsvej ved Tersløse. Han gav herefter ordet videre til Jens Nygård formanden for Teknik og Miljøudvalget, som vil være det politiske udvalg for hele forløbet. Han kom kort ind på den politiske proces og den beslutning der blev truffet tilbage i 2014. Her blev der bevilget 44 millioner til etablering af en ny omfartsvej omkring Tersløse sammen med en cykelsti fra Kalundborgvej over Munke Bjergbyvej og nord for langs Tersløsevej.

Forslag til Cykesti fra Bromme til Tersløse

Tegning af Jacob Thygesen, ikke verificeret af omfartsvejsgruppen.

Omfartsvejgruppen præsenterer deres forslag

Omfartsvejsgruppen under Dianalund UdviklingsRåd, præsenterede nu deres forslag til en linieføring, som indebærer to forslag. Et der giver en kort linie rundt om Holbergskolen fra Pilegårdsvej ned til Per Degnsvej.

Et forslag fra omfartsvejsgruppen under Dianalund UdviklingsRåd

Tegning af Jacob Thygesen, ikke verificeret af omfartsvejsgruppen.

Det andet forslag er en østlig omfartsvej der ligger sig langs markskel ca 600 meter øst for den nuværende Holbergsvej/Tersløsevej

Omfartsvejgruppens forslag til en omfartsvej øst for Tersløse

Officiel tegning lavet af omfartsvejsgruppen

Samtidig lægger gruppen vægt på at det ikke kun handler om at der er meget trafik igennem Tersløse men også en bedre trafikformidling for alle pendlerene fra Dianalund til Sorø og Vestmotorvejen. Et alternativ kan være en linieføring syd og vest om Tersløse, der bliver næsten dobbelt så lang måske mere end dobbelt så dyr grundet problemer med vådområder og andre terrænmæssige udfordringer. Omfartsvejgruppen mener samtidig der foretages trafikdæmpende foranstaltninger i form af hastigshedsænkning igennem Tersløse på Holbergsvej til 30 km/t. Der bør laves støjvolde ved omfartsvejen således der generes mindst muligt. Holbergvejen ved Holbergskolen bør lukkes, således der kan udvides med fritidstilbud på den anden side af Holbergsvej.

Sweco præsenterer deres analyse

Rådgivningsfirmaet Sweco har i samarbejde med Sorø kommune udarbejdet et hovedforslag og 3 alternativer til linieføring af en kommende omfartsvej. Hovedforslaget ligger sig tæt op af omfartsvejsgruppens forslag, dog ligges det ikke i markskel, da der i Swecos oplæg tages højde for placering af elmast og vandboring. Derudover er der taget højde for at der skal kunne køres 80 km/t på omfartsvejen, og dermed skal kurver på strækningen være længere. Hovedforslaget indebærer T-kryds fra Tersløse som tilslutning til omfartsvejen, og to T-kryds ved Kammergavevej. Der er samtidig indtænkt en mulig tilslutning til omfartsvejen fra Per Degns vej, men denne er ikke taget med i beregningerne af omkostningerne. Hovedforslaget er beregnet til at koste 40,5 millioner altså 4 millioner under det afsatte beløb. Vejen bliver asfalteret i 8 meters bredde, med 3,5 meters kørebane i hver side og 0,5 meter vejside i hver side, her skal tillægges rabat og evt. grøfter. Cykelstien fra Bromme til Tersløse får linieføring som tidligere vist med placering nord for Tersløsevej. Det bliver en dobbeltrettet cykelsti der placeres 5 meter fra vejen, med nogle indsnævringer undervejs hvor boliger mødes. Den nordlige placering er valgt da der er færrest boliger. Ved Kalundborgvej vil der være grøft imellem nuværende vej og kommende cykelsti. Der etableres helleanlæg ved Kalundborgvej/Tersløsevej og igen ved byporten til Tersløse.  To af alternativerne der præsenteres er væsentligt dyrere end hovedforslaget. Alternativerne vil enten være en kombination med østlig og sydlig omfartsvej eller sydlig og vestlig omfartsvej. Det vurderes her af Sweco, at man ikke kan opnå en god trafikløsning for Holbergskolen ved det sidst nævnte forslag. Et sidste og meget billigt alternativ vil være udelukkende at foretage trafikdæmpende foranstaltninger igennem Tersløse. Her vurderer Sweco, at der ikke vil være nogen nævneværdig ændring af trafikken, da der ikke er nogen reelle alternativer til den nuværende pendlertrafik fra Dianalund til Sorø.

Hele analysen og rapporten fra Sweco vil være tilgængelig på Sorø kommunes hjemmeside i nær fremtid.

Trafikløsning for Holbergskolen

Der opstilles flere forslag til trafikløsning ved Holbergskolen, en går ud på at lave bussluse på hver side af Per Degns vej med forlængelse af Per Degns vej ud til omfartsvejen. En anden er lukning af Per Degns vej med vendeplads oppe ved skolen og bussluse ved Tersløse op mod skolen. En tredje er en Bred midterhelle ved Holbergskolen igen med forlængelse af Per Degns vej. Den sidste variant er en vendeplads ved Holbergskolen på Holbergsvej, bussluse fra Tersløse og forlængelse af Per Degns vej. Den sidste vurderes til at være den sikreste.

Miljø og støj

Der er endnu ikke foretaget støjberegninger, og der er ikke nogen forskel på miljøpåvirkningen ved de forskellige alternativer, linieføringer holdes i niveau med nuværende terræn.

Spørgsmål fra salen

Der kom et fra en beboer fra Kammergave om hvordan han skal komme til sin busforbindelse, hvis linieføring bliver som Sweco anbefaler. Dette tages med i overvejelserne, der kunne ikke svares på det. Der ønskes fra flere at hastigheden sættes ned fra det nuværende forslag om 80 km/t i til 60 km/t, så der undgåes en “racerbane” og støjen dæmpes. Der spørges til hvorfor man ikke kan have en sydlig placering af cykelstien således der ikke skal krydses over omfartsvejen ved Tersløse, her kunne det fremadrettet overvejes om cykelstien skal gå en anden rute ved T-krydset Kalundborgvej/Tersløsevej, bagom boligerne og DLG.

Det videre forløb

Både kommune- og lokalplanlægningen samt projektering af omfartsvejen og en cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse forventes at blive sendt i udbud i efteråret 2017 og gennemført i løbet af 2018. Etableringen forventes at ske i perioden 2018-2020 afhængigt af rækkefølgen for anlæg af cykelsti og omfartsvej.

Ideer og forslag senest den 15. maj

Ideer, forslag eller bemærkninger til planlægningen for omfartsvejen eller til cykelstien skal være fremme hos kommunen senest den 15. maj 2017 – gerne via mail til plan@soroe.dk.

Husk du kan også følge med i udviklingen på omfartsvejsgruppens facebookside her: https://www.facebook.com/OmfartsvejNU/

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed