DIANALUND
Kunstgræsbane i Dianalund

Kunstgræsbane

Sport og kulturelle aktiviteter er, som i de fleste andre byer, samlings- og omdrejningspunkter for mange af Dianalunds borgere. Byen huser mange forskellige idrætsforeninger, og mange af disse benytter Holberghallen, der er beliggende ved Holbergskolen.

Mange borgere i byen ønsker at få hallen udvidet, da der er pres på haltiderne for de forskellige foreninger. I hallen spilles blandt andet divisionshåndbold. Omkring Holberghallen er der græsbaner til fodbold, tennisbaner, petanquebaner, et noget medtaget atletikområde samt en grusbane til fodbold.

Arbejdsgruppen arbejder på at få etableret en kunstgræsbane i området, til gavn for byens børn, unge og aktive voksne. En kunstgræsbane vil kunne forlænge udesæsonen for byens idrætsforeninger, være et aktiv for Holbergskolens elever samt give mulighed for aflastning til Holberghallens brugere.

Placering af kunstgræsbane

I forlængelse af/neden for det nuværende Dianalund Stadion, adskilt af en ca. 2,5-3 meter høj og 8-10 meter bred skrænt, ligger grusbanen, der i sin tid blev brugt flittigt som vintertræningsbane. Banen er – inklusiv en græsbræmme omkring selve grusbanen – 125,5 meter lang og 88 meter bred. Det eksisterende grusbaneanlæg fremstår i dag slidt, ujævnt og med mange græs- og ukrudtstotter. Under regn og i våde perioder er banen meget svær at spille på, da de eksisterende dræn ikke virker optimalt. Banen er på tre sider indrammet af hegn, beplantning, træer og buskads. Fra Sømosevej er der adgang til grusbanen med køretøj via en port, der også trænger til at blive udskiftet og forsynet med ordentligt låsebeslag. Arbejdsgruppen foreslår, at der placeres en ny kunstgræsbane på dette areal.

Kunstgræs - placering

Placering af kunstgræsbanen

Kunstgræsbanen skal udnyttes fuldt ud, og det er vigtigt at der kan opmærkes til flere typer baner. Arbejdsgruppen foreslår, at der kan opmærkes til 11 mandsbane, 8 mandsbaner og/eller 5 mandsbaner. Skitsen på næste side viser opmærkning af en 11-mandsbane.

Kunstrgræsbanen - placering

Kunstgræsbanen som den tænkes anlagt på den nuværende grusbanen

Som det fremgår at ovenstående skitse, er det tanken, at der anlægges en trappe mellem det eksisterende stadion og den nye kunstgræsbane. Ved foden af denne trappe lægges elefantriste, så græs fra øvrige baner ikke trædes med ind på kunstgræsbanen.

Den nu udvidede skrænt gensås med græs, og der plantes træer, med tilpas mellemrum til at kunne skabe skygge. Da skrænten er forholdsvis høj og giver et godt udsyn over hele området, er det nærliggende at skabe gode sidde- og liggefaciliteter her.

Der opsættes et nyt, to meter højt hegn, der ved målområderne forhøjes til fire meter, hvilket vil være en god og effektiv ramme om det nye anlæg. Hegnet skal have” bold-henter-huller” seks steder.

Mulige synergier

I forbindelse med banens etablering vil der være arealer ”ledige” på langsiderne og i enderne af ba- nen. Disse steder vil der være mulighed for eksempelvis at etablere udendørs fitness, pannabaner, basketballbane, løbebane, klatrevæg og lignende.

Skrænten, som i projektet er foreslået som et græsområde, hvor folk sidder i skygge under træer, kunne omdannes til et mere bastant siddeområde og blive et ”amfiteater”, hvor folk kan se udendørs teater eller lignende.

Økonomi

Den ønskede kunstgræsbane koster ca. 3,5 millioner kroner at anlægge. Heraf har arbejdsgruppen for nærværende tilsagn, tilkendegivelser og sponsorater på 2 millioner. Det er intentionen at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med inddragelse af frivillige samt tilvejebringe de resterende midler til projektet. Arbejdsgruppen og Sorø Kommune har aftalt, hvordan kunstgræsbanens fremtidige driftsomkostninger skal håndteres. Det er vurderingen, at det via bl.a. lokalsamfundet (græsaktier, sponsorater, events mv.) og evt. støtte fra DBU kan lykkes at få det samlede projekt realiseret.

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed