DIANALUND

Høringssvar fra Dianalund Udviklingsråd til Budgetforslag 2019

Høringssvar til Sorø Kommunes prioriteringskatalog til budgetforslag 2019

Hermed fremsendes på vegne af alle indbyggere i Dianalund høringssvar fra Dianalund Udviklingsråd. Vi har gennemlæst prioriteringskataloget og har i den forbindelse flere punkter hvori vi ønsker af politikere at der vurderes grundigt på omfanget og konsekvenserne af besparelsen.

Punkt 16 og 17: ”Lukning af 2 kunstgræsbaner i frostvejr” samt ”Ingen snerydning på kunstgræsbaner”

Dianalund indviede i efteråret 2017 vores nye kunstgræsbane, som i forbindelse med helhedsplanen for byen blev til virkelighed efter en fantastisk opbakning i form af sponsorater fra både lokale erhvervsdrivende og foreninger samt private i byen. Derudover er der i banen tilskud på 1 mill. Fra Sorø Kommune, tilskud fra både Stenlille og Ruds Vedby fodboldforeninger samt flere fonde. Kunstgræsbanen var hårdt tiltrængt da vores halkapacitet i byen ikke er stor nok til at fodbolden kan få den haltid der hen over vinteren behøves. Dette var primus motor for hele arbejdet med at skaffe midler og etablere den nye kunstgræsbane. Med de 2 ovenstående forslag forsvinder hele ideen med at etablere kunstgræsbaner i kommunen. Hvis ikke kunstgræsbanerne skal holdes spilbare henover vinteren, kunne man i stedet have sparet mange penge og kræfter og i stedet etableret en almindelig græsbane. De mange lokale midler og frivillige kræfter der er brugt gennem helhedsplans arbejdet for kunstgræsbanen i Dianalund mister sin berettigelse, hvis ikke selve ideén med den opretholdes.

Vi vil fra DUR kraftigt anbefale at dette incitament ikke fratages al det frivillige arbejde der ydes, og at kunstgræsbanerne i kommunen bibeholdes til det formål de er etableret.

Punkt 23: ”Ơndringer til bygningsdrift”

Dette punkt er i prioriteringskataloget uspecificeret og derved svært at vurdere omfanget af. Vi vil dog påpege at der på blandt andet Holbergskolen i Dianalund er et stort efterslæb med hensyn til vedligeholdelse af bygningerne, og vi derfor ikke ser mulighed for at beskære blandt andet dette område.

Punkt 24 og 25: ”Ophør af aftenafgange på linje 425 Sorø st. – Stenlille st.” samt ”Ophør af afgange over Dianalund på linje 420 Slagelse st. – Holbæk st.”

Forringelser af busdriften på de to ruter 425 samt 420 vil blandt andre ramme de uddannelsessøgende unge. Man har fra Sorø kommunes side valgt at samle 10. klassecenter samt flere aktiviteter og fritidstilbud til denne aldersklasse i Sorø by. Ved at bespare en eller flere af rute 425´s afgange, afholder man de unge i at deltage i de sociale og faglige aktiviteter. Her ønsker vi at Sorø kommune overvejer hvor disse unge ellers kan beskæftiges og deltage i sociale aktiviteter. Ved at bespare en eller flere af rute 420´s afgange rammer man de unge som går på de videregående uddannelser i Slagelse. Her risikerer vi at miste unge såvel som hele familier, der på baggrund af den forringede offentlige transport vil fraflytte byen.

Hertil opfordrer vi fra DUR til at der også skal tages højde for Regionens besparelser på området for offentlig transport. Her er der forslag til både at skære i afgange for rute 570 samt halvere afgange på Høng-Tølløse banen. Hvis både Sorø kommunes og Regionens besparelser bliver til virkelighed, vil pendlingsmulighederne blive forringet, og Dianalund og de omkringliggende landsbyers indbyggere blive kraftigt afsondret fra de nærliggende store byer med videregående uddannelser samt kommunekontoret.

Punkt 80 og 81: ”Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse”

Det er forståeligt at anlægsarbejder vil blive prioriteret i forbindelse med besparelser. I dette konkrete tilfælde udskydes den ellers budgetterede og længe ønskede omfartsvej. Dette er dog konstateret med stor ærgrelse, da der hermed er skabt betydelig risiko for at projektet ikke blot udskydes men helt droppes. Vi mener dog i Dianalund Udviklingsråd at den trafikale sikkerhed under alle omstændigheder bør sættes højt, og at Sorø kommune derfor i stedet og som minimum bør garantere at cykelstien fastholdes, således at der hurtigst muligt skabes forbindelse mellem cykelstien ved Bromme og cykelstien på Per Degns vej og Holbergsvej og derved også en sikker skolevej for mange børn.

Div. Punkter vedr. skole samt pasningsområdet

Prioriteringskataloget kommer med utrolig mange bud på besparelser på både skole samt pasningsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes følgende punkter:

Pkt. 29: Reduceret åbningstid, pkt. 30: sampasning, pkt. 31: Lukkeuger i sommerferien, pkt. 36: tidlig overgang til børnehave, pkt. 37: nedsat normering for børnehavebørn samt pkt. 38: Områdeledelse for folkeskolen.

Alle ovenstående punkter er tydelige forringelser på kommunens service til de mange børnefamilier som vælger at tilflytte eller bo heri. Vi i Dianalund Udviklingsråd ønsker en øget tilflytning til byen, men vi er meget bevidste om at ud over beliggenhed er disse punkter meget væsentlige for børnefamiliers valg af bosted. Vi opfordrer til at man i Sorø kommune overvejer hvilken profil man ønsker for kommunen, da disse prioriteringer virker i strid med tidligere fremsagte ønsker.

Ift. Områdeledelse ønsker vi i Dianalund Udviklingsråd at en sådan beslutning ikke udelukkende tages på baggrund af et besparingsønske, men med en fyldestgørende 360 graders undersøgelse af virkningerne af en sådan ændring. Her er det muligt for Sorø Kommune at evaluere omlægningen til områdeledelse på pasningsområdet, og spørge ind til fordele og ulemper hos alle interessenter. Dog er vi skeptiske i forhold til selve områdeledelse, da dette er i modstrid med nærhedsprincippet og kan bidrage til en endnu større flytning fra folkeskolen til private skoler end vi allerede nu oplever.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed